ลักษณะของสารโน้มน้าวใจ

6249550cd1

ลักษณะของสารโน้มน้าวใจ

1.  คำเชิญชวน   เป็นการแนะนำให้ช่วยกันกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม เช่น การเขียนคำขวัญ  เพลงปลุกใจ  บทความปลุกใจ  หรือการพูดในโอกาสต่างๆ ผู้ส่งสารจะบอกจุดประสงค์อย่างชัดเจนและชี้ให้เห็นประโยชน์รวมทั้งบอกวิธีปฏิบัติด้วย  เช่น  การปลุกใจให้ประชาชนรักชาติ  โน้มน้าวใจให้บริจาคโลหิต  โน้มน้าวใจให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

ตัวอย่างสารโน้มน้าวใจ

คำขวัญ

- ยาเสพติด คือมารร้าย บ่อนทำลายสังคมไทย

- หนังสือคือมิตร สื่อความคิดให้ก้าวไกล

- บ้านเมืองจะสะอาด ถ้าปราศจากคนมักง่าย

เพลงปลุกใจ

 

 

2. โฆษณา   มีลักษณะดังนี้

- ใช้ถ้อยคำที่แปลกใหม่ สะดุดหู สะดุดตา

- ใช้ประโยค หรือวลีสั้นๆ ที่ทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างฉับพลัน

- ใช้กลวิธีโน้มน้าวใจโดยชี้ให้เห็นประโยชน์ และคุณภาพของสินค้า

- เนื้อหาของสารโฆษณามักขาดเหตุผลที่หนักแน่นรัดกุม

- ใช้วิธีนำเสนอโฆษณาตามสื่อต่างๆ ซ้ำๆ หลายวัน

ตัอย่างโฆษณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>